Gedser Bylaug

Bliv medlem af Gedser Bylaug. Giv din støtte til bylaugets arbejde og projekter. Få indflydelse og deltag årligt i generalforsamlingen. 

Husstand 100,- Person 50,- Nordea: 2650 4392418844, husk navn, adresse og e-mail.

Bemærk nyt kontonummer!
SYD, SOL OG SAMMENHOLD!

Copyright © All Rights Reserved

Gedser Gedesby Skelby

GEDSER BYLAUG

Gedser Bylaug

Gedser Bylaug arbejder for at fremme en positiv udvikling for områdets borgere, foreninger og erhvervsliv.


I samarbejde har Gedser Bylaug

været med til at starte og støtte en hel del projekter.


Her nævnes nogle af dem:


 • Gedser Marked (årlig begivenhed).
 • Fællesforeningsmøder (samarbejde)
 • Gedser Odde (Marinestationen).
 • Svævebane og Cykelcrosbane.
 • Forhøjelse af Kælkebakken.
 • Grillhytten ved Skovgårdsstien.
 • Byrestepladser flere steder.
 • Infoskabe i de tre byer.
 • Shelters på Naturcampingplads.
 • Badehytten, Sansehaven og Gedserlampen.
 • GIM Gedser Idræts- og Medborgerhus.
 • Fitnesslokale.
 • Udlejningscykler.
 • Landsbyfornyelse.
 • Udlejningstelte.
Beretning for 2015


Et år er gået, så det er tid at gøre status for det forløbne år.

Indledningsvis vil vi takke Guldborgsund Kommune, de mange lokale borgere,

foreninger og virksomheder, der på frivillig basis yder og har ydet en stor indsats i det

forløbne år.


Gedser Marked var atter en stor succes: Vejret var fantastisk – næsten for varmt –

men der var en flot tilslutning, og så at sige alle stadepladser var udsolgt. TV Øst kom

også forbi, så vi fik lejlighed til at sætte Gedser på landkortet. Markedet gav et pænt

overskud. Og vi er nu i fuld gang med at planlægge dette års marked, der finder sted

lørdag den 2. juli.


Fitnesslokale: Lokalet blev indviet den 7.marts 2015. Forinden var der et stort mas

med at få alle maskinerne på plads, men det lykkedes efter en del slid og slæb.

Succesen er stor, og faciliteterne bliver flittig brugt.


Børnehaven Strandloppen: Atter i år har der været stærk fokus på børnehaven, og en over-gang hang dens eksistens i en tynd tråd. Men det lykkedes endnu en gang ved fælles indsats og diverse ”benarbejde” at redde den. – Det er dog vigtigt at få børnetallet op, hvis eksistensen skal sikres fremover. I sagens natur følger bylauget situationen tæt.


Landsbyfornyelse: Vi arbejder videre med dette, men løber desværre ind i uforudsete problemer. Vi håber og tror imidlertid, at der snart sker noget. I denne sammenhæng har vi et fint samarbejde med Gedser Grundejerforening.


Erhvervs- og Initiativgruppe: Der er netop blevet nedsat en erhvervs- og initiativgruppe med deltagelse fa Uffe Junker, Kim Winther Jensen og Stephan Damm samt repræsentanter fra hhv. Bylaug og grundejerforening. Målet er at sætte fokus på udviklingen af det turistmæssige potentiale, og helt konkret er der planer om

holde markedsdag på Fiskerihavnen om torsdagen i sommerperioden, hvor lokale

producenter gratis kan få en plads. 


Der er også fokus på Gedser Odde – et ville være fint om der kunne etableres salg af is, kaffe mv. da stedet bliver meget besøgt. For at få et overblik over besøgstallet vil der i begyndelsen af juli blive etableret en trafiktælling.


Vi er også i dialog med bestyrelsen i Gedser Feriepark med henblik på at få reetableret campingpladsen ved Lystbådehavnen.


Primicampen: Sidst på året ansøgte vi Frilufts-rådet om støtte til etablering af yderligere to shelters, og vi har netop fået tilsagn om kr. 30.000 til formålet og er nu i gang med at søge de nødvendige tilladelser – ikke mindst dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvilket desværre en ret tidskrævende proces. Vi er desuden i dialog med kommunen om at få forbedret toiletforholdene på stedet – evt. i

tilknytning til Naturskolen.


Gedser Odde: Her er der fortsat stærk fokus, da erosionen er taget voldsomt til, så en snarlig kystsikring er en forudsætning, hvis ikke bygningerne falder i havet.


Fællesmøder: Der afholdes fortsat 2 fællesforeningsmøder om året, hvor alle emner

af fælles interesse drøftes og koordineres.


Samarbejde med øvrige lokalråd: Der også indledt samarbejde med øvrige lokalråd og Bylaug i kommunen med henblik på at få etableret en fælles ”Taskforce” som talerør over for Guldborgsund Kommune.


Som det ses har vi gang i mange ting.


Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde!


-Gedser Bylaug-Kontakt:

BestyrelsesmedlemmerFormand

Kim Grützmeier

Sdr. Boulevard 8

4874 Gedser

Telefon 21 27 65 30

kg@gedserbylaug.dk

Næstformand

Brian Bennetsen

Sdr. Skovvej 15

4874 Gedser

telefon 54 17 98 98

bb@gedserbylaug.dk

Kasserer

Karin Ringsing

Gammel Landevej 2

4874 Gedesby

Telefon 54 17 02 07

kr@gedserbylaug.dk

Medlem

Thomas Grøn

Skovvænget 1

4874 Gedser

Telefon 31 13 14 09

tg@gedserbylaug.dk

Medlem

Karen Barden

Rasevej 5

4874 Gedser

Telefon 54 82 68 28

kb@gedserbylaug.dk

Medlem

Erik Bundgaard

Procesvej 6

4874 Gedser

Telefon 30 63 63 84

eb@gedserbylaug.dk

Medlem

Finn Olsen

Salimorvej 5

4874 Gedser

Telefon 31 37 80 24

ffo@gedserbylaug.dk

Suppleant

Erik Nielsen

-

4874 Gedser

Telefon -

en@gedserbylaug.dk

Suppleant

Marianne Torp

Strandvej 3

4874 Gedser

Telefon 22 99 94 78

Revisor

Jens Hansen

Revisorsuppleant

Kirsten Johansen


Medlemmer af betyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Alle der måtte have interesse opfordres til at stille op til bestyrrelsesvalg på den årlige generalforsamling.

Vedtægter

§ 1. Navn

Foreningens navn er Gedser Bylaug. Formand og kasserer tegner foreningen. Kassereren kan alene anvende netbank.


§ 2. Hjemsted

Foreningens hjemsted er Gedser, Gedesby og Skelby Sogne i Guldborgsund Kommune.


§ 3. Formål

Foreningens formål er gennem ansøgninger til kommune, stat, fonde og private at fremme interessen for foreningens

hjemsted. Endvidere aktivt selv at udvirke og udvikle ideer, der kan gavne hjemstedet. Foreningen kan indgå

samarbejde med foreninger, der har lignende formål. Arbejdsgrupper kan nedsættes efter behov.


§ 4. Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages alle, som kan støtte foreningens formål. Indmeldelse sker ved

henvendelse til kassereren. For at opnå stemmeret ved generalforsamlinger kræves medlemskab af mindst 14 dages

varighed.


§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes ved brev til medlemskredsen senest 14 dage forud, samt ved annoncering.


Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde punkterne:


1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning for foreningens virksomhed

5. Regnskab og kontingentfastsættelse

6. Valg af formand

7. Valg af den øvrige bestyrelse

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Indkomne forslag.

10. Arbejdsplan for det kommende år

11. Eventuelt


Beslutninger og valg sker ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, dog skal ændring af

vedtægter, samt opløsning af foreningen ske i henhold til § 9. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen ved brev til medlemskredsen med mindst 8 dages

varsel.

Såfremt 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom, skal bestyrelsen indkalde til

ekstraordinær generalforsamling inden 3 uger.


§ 6. Bestyrelse

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år. I lige år vælges formand,

samt 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges to suppleanter.

Formanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger af sin midte selv næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede, heriblandt formanden eller

næstformanden.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.


§ 7. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingentets størrelse vedtages på generalforsamlingen. Regnskabet revideres før

generalforsamlingen af revisor. Kontingenter skal være indbetalt inden generalforsamlingens afholdelse. Revisor og

revisorsuppleant vælges årligt af generalforsamlingen.


§ 8. Større opgaver

Bestyrelsen kan iværksætte større projekter til fremme af foreningens formål. Større projekter skal, så vidt det er

muligt, fremlægges på generalforsamlingen forud for igangsættelsen.

Opgaver og projekter må ikke forpligte medlemmerne udover det fastsatte kontingent. Bestyrelsen kan ansøge fonde

og myndigheder om midler til gennemførelse af projekter. Regnskab for større projekter skal revideres af revisor, der

er godkendt af bevilligende fonde eller myndigheder.


§ 9. Vedtægtsændringer og ophør

Ændringer af foreningens love kan ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på

generalforsamlingen.

Opløsning af foreningen kan ske med 2/3 flertal ved urafstemning blandt medlemmerne. Forslaget skal dog først

fremsættes på en generalforsamling.


§ 10. Eventuel formue ved ophør

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler almennyttige formål i Gedser, Gedesby og Skelby Sogne.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling

Østersøhallen, den 25. juni 2007

Ændret ved generalforsamlingen i GIM den 30. marts 2017