Gedser Bylaug

Gedser Bylaug

Gedser Bylaug arbejder for at fremme en positiv udvikling for områdets borgere, foreninger og erhvervsliv.


I samarbejde har Gedser Bylaug

været med til at starte og støtte en hel del projekter.


Her nævnes nogle af dem:


 • Gedser Marked (årlig begivenhed).
 • Fællesforeningsmøder (samarbejde)
 • Gedser Odde (Marinestationen).
 • Svævebane og Cykelcrosbane.
 • Forhøjelse af Kælkebakken.
 • Grillhytten ved Skovgårdsstien.
 • Byrestepladser flere steder.
 • Infoskabe i de tre byer.
 • Shelters på Naturcampingplads.
 • Badehytten, Sansehaven og Gedserlampen.
 • GIM Gedser Idræts- og Medborgerhus.
 • Fitnesslokale.
 • Udlejningscykler.
 • Landsbyfornyelse.
 • Udlejningstelte.
 • Gedser Naturcenter (Naturskolen)
BestyrelsesmedlemmerFormand

Ole Martinussen

Genvej 26

4874 Gedser

Telefon 23 60 57 14

om@gedserbylaug.dk

Næstformand

Brian Bennetsen

Sdr. Skovvej 15

4874 Gedser

telefon 54 17 98 98

bb@gedserbylaug.dk

Kasserer

Karin Ringsing

Gl. Landevej 2

4874 Gedesby

Telefon 54 17 02 07

kr@gedserbylaug.dk

Medlem

Thomas Grøn

4874 Gedser

Telefon 31 13 14 09

tg@gedserbylaug.dk

Medlem

Karen Barden

4874 Gedser

Telefon 54 82 68 28

kb@gedserbylaug.dk

Medlem

Erik Bundgaard

4874 Gedser

Telefon 30 63 63 84

eb@gedserbylaug.dk

Medlem

Simone Pfeiffer Damgaard

4874 Gedser

Telefon 53 31 74 99

sd@gedserbylaug.dk

Suppleant

Dan Gartig

4874 Gedser

Telefon 23 25 89 46

dg@gedserbylaug.dk

Suppleanter

Per Frederiksen
Anne Frederiksen

Gedesby Strand, 4874 Gedser

Telefon 61789294

pa@gedserbylaug.dk

Revisor

Jens Hansen

Revisorsuppleant

Hans Ove Hansen


Medlemmer af betyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Alle der måtte have interesse opfordres til at stille op til bestyrrelsesvalg på den årlige generalforsamling. Liste opdateret september 2020.

Kontakt:

Vedtægter

§ 1. Navn

Foreningens navn er Gedser Bylaug. Formand og kasserer tegner foreningen. Kassereren kan alene anvende netbank.


§ 2. Hjemsted

Foreningens hjemsted er Gedser, Gedesby og Skelby Sogne i Guldborgsund Kommune.


§ 3. Formål

Foreningens formål er gennem ansøgninger til kommune, stat, fonde og private at fremme interessen for foreningens

hjemsted. Endvidere aktivt selv at udvirke og udvikle ideer, der kan gavne hjemstedet. Foreningen kan indgå

samarbejde med foreninger, der har lignende formål. Arbejdsgrupper kan nedsættes efter behov.


§ 4. Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages alle, som kan støtte foreningens formål. Indmeldelse sker ved

henvendelse til kassereren. For at opnå stemmeret ved generalforsamlinger kræves medlemskab af mindst 14 dages

varighed.


§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes ved brev til medlemskredsen senest 14 dage forud, samt ved annoncering.


Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde punkterne:


1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning for foreningens virksomhed

5. Regnskab og kontingentfastsættelse

6. Valg af formand

7. Valg af den øvrige bestyrelse

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Indkomne forslag.

10. Arbejdsplan for det kommende år

11. Eventuelt


Beslutninger og valg sker ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, dog skal ændring af

vedtægter, samt opløsning af foreningen ske i henhold til § 9. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen ved brev til medlemskredsen med mindst 8 dages

varsel.

Såfremt 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom, skal bestyrelsen indkalde til

ekstraordinær generalforsamling inden 3 uger.


§ 6. Bestyrelse

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år. I lige år vælges formand,

samt 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges to suppleanter.

Formanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger af sin midte selv næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede, heriblandt formanden eller

næstformanden.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.


§ 7. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingentets størrelse vedtages på generalforsamlingen. Regnskabet revideres før

generalforsamlingen af revisor. Kontingenter skal være indbetalt inden generalforsamlingens afholdelse. Revisor og

revisorsuppleant vælges årligt af generalforsamlingen.


§ 8. Større opgaver

Bestyrelsen kan iværksætte større projekter til fremme af foreningens formål. Større projekter skal, så vidt det er

muligt, fremlægges på generalforsamlingen forud for igangsættelsen.

Opgaver og projekter må ikke forpligte medlemmerne udover det fastsatte kontingent. Bestyrelsen kan ansøge fonde

og myndigheder om midler til gennemførelse af projekter. Regnskab for større projekter skal revideres af revisor, der

er godkendt af bevilligende fonde eller myndigheder.


§ 9. Vedtægtsændringer og ophør

Ændringer af foreningens love kan ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på

generalforsamlingen.

Opløsning af foreningen kan ske med 2/3 flertal ved urafstemning blandt medlemmerne. Forslaget skal dog først

fremsættes på en generalforsamling.


§ 10. Eventuel formue ved ophør

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler almennyttige formål i Gedser, Gedesby og Skelby Sogne.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling

Østersøhallen, den 25. juni 2007

Ændret ved generalforsamlingen i GIM den 30. marts 2017